ریشه هایی که گاهی به چشم نمی آیند...

کسانی که در عاشورا مقابل امام حسین ع ایستادند کارشان از اینجا شروع شد که به امام علی ع پشت کردند و اینکه به امام علی ع پشت کردند اشکالشان از اینجا بود که اعتقادشان به پیامبر ص اعتقاد واقعی نبود و اینکه اعتقادشان به پیامبر ص واقعی نبود ناشی از این بود که عقل و قلب و فطرت و درون خود را نساخته بودند.

جدایی شیعه و عامّه حتّی از زمان بعد از پیامبر نیست بلکه در زمان پیامبر ص اصحاب پیامبر ص به ایشان دو جور نگاه می‌کردند. یکی پیامبری که مثل یک انسان معمولی است که حرفش جز یک حرف عرفی ساده است که می‌توان آن را هر جور توجیه کرد یا عوض کرد یا نه پیامبر ص رسول اللهی است که جمله جمله کلماتش روی حساب است و محال است که یک کلمه بی‌حساب و معرفت به زبان بیاورد. آنچه که این اعتقاد خاصّ را به پیامبر ص می‌سازد عقل انسان است، از اینجاست که خدا می‌فرماید که کسانی که تو را به سبکی از ورای اتاق‌ها صدا می‌زنند اکثراً عقلشان مشکل دارد و کسانی که صدایشان را نزد رسول خدا ص پایین می‌آورند کسانی هستند که خدا قلبهایشان را برای پرهیزگاری خالص کرده است....

عقل و قلب و فطرت مثل ریشه درخت است و اعتقادات و اعمال عبادی و ظاهری مثل تنه و شاخه و برگ درختان. تفاوت اصلی درختها به تفاوت آنها در شاخه‌ها و برگها نیست چرا که شاخه‌ها گاهی هرس می‌شوند و برگها و گلها در پاییز خشک می‌شوند. میوه و ثمره‌ی اصلی درخت نهایتاً بیشتر به درستی ریشه است. اگر ریشه خراب و کنده و آفتزده باشد درخت هرچقدر هم که ظاهری تنومند داشته باشد آخرکار میوه چندانی نخواهد داشت و نهایتاً خشک و بی‌خاصیّت خواهد شد.

اگر انسان اعتقادات خود را همواره بر اساس عقل محکم نکند اگر بهترین اعتقادات را هم داشته باشد چه بسا سود چندانی برای او در نهایت نداشته باشد. اگر انسان نیت و قلب خود را درست نکند اگر بهترین و بیشترین اعمال را هم داشته باشد نهایتاً همان بهترین‌ها و بیشترین‌ها جز مایه غرور و وزر و وبال برای او نخواهد بود. اگر انسان فهم و فطرت درون خود را شکوفا نکند هرچند که ظاهر شریعت را مو به مو رعایت کند رستگاری‌ خاصّی برای او به بار نخواهد آورد. شاخه و برگ درست روی ریشه درست است که حاصل خواهد داشت و موجب رشد همان ریشه خواهد شد. 

/ 0 نظر / 34 بازدید