لا تَسْمَعُ فیها لاغِیَةً

برخی آدمها زیاد صحبت میکنند. کسی که زیاد صحبت میکند حرفهای ناپسندش هم زیاد است و خیلی وقتها همین حرفهای ناپسند سرنوشت آدمی را تغییر میدهد. ولی حتّی آدمهایی که زیاد صحبت نمیکنند هم پیوسته در حال صحبت کردن هستند. صحبت کردنی که در ذهن انسان انجام میشود. فکر پیوستهی آدمی در زندگی روزمره انسان کلماتی است که آدمی آن را جزء صحبتهای خود حساب نمیکند ولی چه همین صحبتها مهمترین صحبتهای آدمی باشند که سرنوشت او را میتوانند به کلّی عوض کنند. ولی خیلی وقتها فکر آدمی در اختیار خودش نیست. همچون کلماتی که خود میآیند و معلوم نیست که از کجا، از طریق الهی یا شیطانی ... و حال انسان را دگرگونه میکنند. ولی مسئله این است که فکر انسان خیلی وقتها انعکاس تجارب گذشته اوست. چیزهایی که دیده و شنیده است. کارهایی که کرده است، دوستان و محبوبهایی که دارد و محیطی که در آن زندگی میکند و انتخابهایی که کرده است و خلاصه متن زندگیای که برای خود تعریف کرده است.

مثلاٌ کسی که متن زندگی خود را پر میکند از موسیقی مبتذل یا بیهوده، فقط برای یک لذّت کوتاه و گذرا... در واقع چنین کسی با دست خویش به تخریب بستر فکر خود به موثّرترین روش ممکن میپردازد. فکر و ذهنی که باید مانوس باشد با حقّ، مانوس باشد با معارف و حقایق بزرگ عالم، فکر و ذهنی که باید از منظر جدّ به عالم نگاه کند، که باید تلاش کند، هر آن عمیقاً درک کند که در چه نقطهای از سرنوشت مهمّ خود قرار دارد و به چه جایگاه عظیمی قرار است که کشیده شود، ورز میخورد در لهو، در بزرگترین کارگاه تخریب جدّ و انس با واقعیّات بزرگ هستی... در بزرگترین برانگیزانندهی احساس و غرق کردن انسان در حبّ دنیا، دنیایی که تنها قرار است که بازیچهای باشد، بازیچهای برای تمرین و ورز خوردن برای بازیهایی واقعی. بازیهایی که در آن دیگر فرصت اشتباه و آزمایش و خطا نیست. جایگاهی که در آن دیگر جز پاکان را راه نمیدهند و آلودگان را راهی به آن نیست. جایگاهی که از آن نه گوشی شنیده است و نه چشمی دیده، جایگاه بزرگ بهشت او...

/ 6 نظر / 10 بازدید
عطش

حواسمان فکرمان همه جاهست الاانجاکه بایدباشد شیطان راه نفوذش رابلده ماییم که راه فرار رایابلدنیستیم یا فراموش کردیم ویا خودمن دررابستیم به روزم

ساقی

خیلی عالی بود گرفتار مشکلی بودم که به آن التفات نداشتم برایم روشن شد بسیار ممنون منتظرم

حقیر

برای همین است که دائم به یاد خدا بودن در کلام ورفتار آدمی اثر بخش است یعنی یک را بطه دو طرفه برقرار است

عطش

فکرخوبش مفیده چه درذهن چه به زبان ازدرون وسواس فکری میشه وازبیرون هزاران اشتباه به روزم اصلاسرنمیزنید

فریماه

سلام خلوت از اغیار باید نی ز یار/ پوستین بهر دی آمد نی بهار سکوت یه جور دعوتنامه ست یه جورایی در محضر خدایی فقط یه چیزی.. آن هم اینه که بدونی کجایی مثه کسی نباشی که راه رو نمی شناسه و دنبال کسی ست که ازش بپرسه این جا کجاست ... ؟!